STEFAN KENNHOLT
Styreleder

Tlf: 414 63 618 
Mail: stekenn@online.no

AGNETE LØVOLD LANGEBRAATEN 
Nestleder

Tlf: 970 66 840 
Mail: agnetell@gmail.com

ARJA PRESTØ PETTERSSON
Styremedlem
Leder SMIAstyret

Tlf: 976 55 630
Mail: arjapp@gmail.com

ANDERS FAAFENG
Styremedlem

Tlf: 952 22 629
Mail: a.faafeng@outlook.com


MORTEN HANSEN
Styremedlem

Tlf: 
Mail:

VEDTEKTER FOR NITTEDAL TEATER 


1. NAVN 

1.1 Foreningens navn er Nittedal Teater (NT).

1.2 Foreningen ble stiftet 06.09.94 under navnet Nittedal Teatersmie. 

1.3 I 2014 ble foreningens navn endret til Nittedal Teater med Teatersmia barne- og ungdomsteater som underforening. 


2. VISJON 

2.1 Kortreist kultur og gode opplevelser. 


3. FORMÅL 

3.1 Nittedal Teater er et produksjonsselskap og kulturprodusent jobber med kulturelle- og humanitære prosjekter og har som mål å skape arbeidsplasser.


4. MÅL 

4.1 NT skal fremme lokal aktivitet gjennom kulturell- og sosial virksomhet. 

4.2 NT produserer teaterforestillinger og kulturarrangementer. 

4.3  NT drifter flere underprosjekter bla. Teatersmia Barne- og ungdomsteater, Det Grenseløse Teateret, UNG i arbeid m.fl. 

4.4 NT eier 100% av aksjene i produksjons- og konsulentfirmaet KIMBE AS.

4.4 NT  jobber aktivt med flere forebyggende prosjekter hvor fokus er å skape god psykisk helse, livsmestring, tilhørighet og god selvfølelse hos deltakerne.

4.6 NT har en aktiv rolle i teater- og kulturfeltet i kommunen, regionen og nasjonalt. 

4.7 NT er en pådriver for å ivareta lokal kulturhistorie og lokale kulturminner.

4.8. NT skaper arbeidsplasser, møteplasser, sosiale nettverk, lokal stedsutvikling og kulturarenaer.

4.9 Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


5. MEDLEMSKAP 

5.1 NT har indirekte medlemskap via Teatersmia Barne- og ungdomsteater, Det Grenseløse Teateret, ulike prosjekter med deltakeravgift samt organisasjonsmedlemsskap. 

5.2 Medlemskontingenter fastsettes på den årlige generalforsamligen, etter å ha vært drøftet på innledende årsmøter i NTs underforeninger og prosjekter. 


6. GENERALFORSAMLING 

6.1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Generalforsamlingen skal holdes én gang pr år, fortrinnsvis innen april. 

6.2 I Generalforsamlingen stiller det representanter fra NTs underprosjekter som har gjennomført  innledende årsmøter i sin underforening eller er blitt innkalt. Dog max to pr underforening/prosjekt. 

6.3 Innkalling skal skje minst én måned før møtet avholdes og med angivelse av saker som skal behandles. Frist for innsending av saker som skal behandles på generalforsamlingen, er to uker før generalforsamlingen. Det skal avholdes styremøte for å forberede generalforsamlingen. Angivelse av saker som skal behandles på generalforsamlingen, sendes til representantene minst én uke før møtet avholdes. 

6.4 Generalforsamlingen skal velge styre og valgkomité, fastsette medlemskontingent, godkjenne årsmelding og årsregnskap samt behandle innmeldte saker, ref pkt 6.3. Generalforsamlingen kan diskutere, men ikke fatte vedtak, om saker som ikke er bekjentgjort i innkallingen. 

6.5 Saker på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall. Hver deltaker innehar en stemme. Daglig leder har møterett og talerett til generalforsamlingen, men ikke stemmerett. 

6.6 Forandringer av foreningens vedtekter krever 2/3 flertall og kan bare foretas av generalforsamlingen etter å ha vært ført opp på sakslisten. 

6.7 Ekstraordinært generalforsamling innkalles av styret.

7. NTs STYRE 

7.1 Styret skal bestå av leder, nestleder og minst to ytterligere styremedlemmer. Styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Fortrinnsvis for to år av gangen. Leder og nestleder bør ikke være på valg samtidig. 

7.2 Styrets leder (eventuelt nestleder dersom styrets leder ikke er til stede) har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

7.3 Styret består fortrinnsvis av representanter fra NTs underorganisasjoner og prosjekter 

7.4 Daglig leder har møterett og talerett på styremøter, men ikke stemmerett. 

7.5 Dersom noen slutter i styret, kan styret selv velge nye styremedlemmer, som har tjenestetid frem til førstkommende generalforsamling. Hvis mer enn halve styret eller både leder og nestleder slutter, skal det innkalles til ekstraordinært generalforsamling for å velge nytt styre. Om leder slutter, skal nestleder tre inn som leder. 

7.6 Styret har fullmakt fra generalforsamlingen til å jobbe med hensiktsmessig utvikling av foreningen gjennom året. 

7.7 Styreleder eller nestleder har sammen med daglig leder signaturrett for teateret. Styret kan meddele prokura.  


8. OPPLØSNING 

8.1 Foreningen kan oppløses dersom et flertall  på 2/3 på generalforsamlingen stemmer for det og vedtas på ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. 

8.2 Sammenslutning/deling skal ikke anses som oppløsning, men treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. 

8.3 Ved oppløsning skal styret oppnevne et utvalg bestående av representanter fra styret, underprosjektene og drift, som skal forvalte teaterets eiendeler og tilganger. Ingen av organisasjonens indirekte medlemmene har krav på foreningens midler eller andel av disse.