STEFAN KENNHOLT
Styreleder

Stefan har vært en viktig støttespiller gjennom mange, mange år.  Både på scenen og i kulissene. 
Han har snekret kulisser, vært områdeansvarlig og positiv og aktiv teaterpappa og teatermann. 

Han var godt synlig på scenen i Prøysenmusikalen "Du skal få en dag i mårå" og som Orvar i Brødrene Løvehjerte. Han har også spilt Blånisse i Jul på Månetoppen og Anton, faren til Emil i Lønneberget ved flere anledninger. 

Tlf: 414 63 618 
Mail: stekenn@online.no

Frank Taaje
Nesteleder

Frank har vært en viktig bidragsyter som teaterpappa og frivillig i over tolv år. 

Du ser han ofte bak en tre-fire kameraer på våre forestillinger, snekrende på noen kulisser eller i en eller annen engasjert samtale.

Er det rart han er vår mann  som styremedlem i Nittedal Kulturråd og i Brukerrådet til Kulturverket Flammen. 

Jobber til vanlig som elektromontør og tillitsvalgt for EDA Elektro AS. 

Tlf: 918 74 729
Mail: frank@taaje.no

ANDERS FAAFENG
Styremedlem
Teknisk ansvarlig

Anders har vært synlig hos Nittedal Teater de senere år både som ivrig teaterpappa og som morsom skuespiller i flere av NTs produksjoner. Sist sett som Ole Elveplassen i Bør Børson jr og som kroverten René i Allo, Allo, Asbjørnsen i Folkeeventyrene og tidligere Grånissen i Jul på Månetoppen og Gærne-Jocke i Jul i Lønneberget samt en rekke småroller i bla. Mio, min Mio, Shrek - The musical m.fl.

Han jobber til vanlig i Lyd-systemer AS

Tlf: 952 22 629.
Mail: a.faafeng@outlook.com


MORTEN HANSEN
Styremedlem
PR. og markedsføring

Morten har vært med som skuespiller ved flere av NTs produksjoner. 
Bla. strålende i tittelrollen i Bør Børson jr og som kongen i Mio, min Mio, en av røverne i Ronja Røverdatter og i flere småroller i Shrek - The musical. 

Jobber til vanlig som fotograf og journalist. 

Tlf: 913 75 901
Mail:

VEDTEKTER FOR NITTEDAL TEATER

(Godkjente og reviderte vedtekter pr. 30.04.23 av Årsmøtet)

 

1. NAVN

1.1 Organisasjonens navn er Nittedal Teater (NT).
1.2 Organisasjonen ble stiftet 06.09.94 under navnet Nittedal Teatersmie.

 

2. VISJON

2.1 Kortreist kultur og gode opplevelser.

 

3. FORMÅL

3.1 NT er et produksjonsselskap og en kulturprodusent som jobber med kulturelle og humanitære prosjekter.

 

4. MÅL

4.1 NT skal fremme lokal aktivitet gjennom kulturell og sosial virksomhet.

4.2 NT skal produsere teaterforestillinger og kulturarrangementer.

4.3 NT skal jobbe aktivt med forebyggende prosjekter, for å skape en meningsfylt fritid, tilhørighet og god psykisk helse hos deltakerne.

4.4 NT skal ha en aktiv rolle i teater- og kulturfeltet i kommunen, regionen og nasjonalt.

4.5 NT skal være en pådriver for å ivareta lokal kulturhistorie og lokale kulturminner.

4.6 NT skal skape arbeidsplasser, møteplasser, sosiale nettverk og lokale kulturarenaer.

 

5. MEDLEMSKAP

5.1 NT er en medlemsorganisasjon. Alle som vil kan bli medlem av NT.

5.2 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/ egenandeler for deltakelse i organisasjonens prosjekter og aktiviteter vedtas av styret.

 

6. ÅRSMØTE

6.1 Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes en gang pr år, fortrinnsvis innen april.

6.2 Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet.

6.3 Årsmøtet skal velge styre og valgkomité, fastsette medlemskontingent, godkjenne årsmelding og årsregnskap samt behandle innmeldte saker, ref. 6.2. Årsmøtet kan diskutere, men ikke fatte vedtak, om saker som ikke er gjort kjent i innkallingen.

 

6.4 Saker på årsmøtet avgjøres ved flertall. Hvert myndig medlem innehar en stemme. Alle medlemmer og foresatte har tale og forslagsrett.

6.5 Forandringer av organisasjonens vedtekter krever 2/3 flertall og kan bare foretas av årsmøtet etter å ha vært ført opp på sakslisten.

6.6 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret.

 

7. STYRET

7.1 Styret skal bestå av leder, nestleder og to til fire styremedlemmer. Styret velges av årsmøtet. Fortrinnsvis for to år av gangen. Leder og nestleder bør ikke være på valg samtidig.  Leder velges av årsmøtet, styret konstituerer seg selv.

7.2 Styrets leder (eventuelt nestleder dersom styrets leder ikke er til stede) har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styreleder eller nestleder har sammen med daglig leder signaturrett for NT. Styret kan meddele prokura.

7.3 Styret består fortrinnsvis av representanter fra NTs underprosjekter. Dersom noen slutter i styret, kan styret selv velge nye styremedlemmer, som har tjenestetid frem til førstkommende årsmøte. Hvis mer enn halve styret eller både leder og nestleder slutter, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre. Om leder slutter, skal nestleder tre inn som leder. Daglig leder har møterett og talerett på styremøter, men ikke stemmerett.

7.4 Styret har fullmakt fra årsmøtet til å jobbe med hensiktsmessig utvikling av foreningen gjennom året.

7.5 Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

8. OPPLØSNING

8.1 Organisasjonen kan oppløses dersom et flertall på 2/3 på årsmøtet stemmer for det, og det vedtas på ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

8.2 Sammenslutning/deling skal ikke anses som oppløsning, men treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring.

8.3 Ved oppløsning skal styret oppnevne et utvalg bestående av representanter fra styret, underprosjektene og drift, som skal forvalte teaterets eiendeler og tilganger. Ingen av organisasjonens medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.